QHSE - Gexsys
Risavika

Visjon

Å bli en foretrukket leverandør, ved å skape et inkluderende arbeidsmiljø for både ansatte, kunder og leverandører.

Kvalitets og HMS politikk og mål

Kvalitets politikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre ønsket kvalitet på de tjenester og produkter vi leverer. Kvalitetspolitikken skal sikre at Gexsys AS forvalter oppgavene overfor våre interesseparter på en sikker og god måte.

Dette oppnås ved å:

-           Sette sluttbruker og kundens behov i fokus.
-           Sikre høy kompetanse hos alle ansatte.
-           Sørge for at de ansatte trives.
-           Knytte til seg gode samarbeidspartnere.
-           Etterleve myndighetenes regelverk og bransjens etablerte standarder.
-           Sertifisert kvalitetsstyringssystem iht. NS-EN ISO 9001:2015.

Vi vil jobbe med kontinuerlig forbedringer for å opprettholde ønsket kvalitet på våre produkter og tjenester og dermed sikre bedriftens mål og resultater.
 

Kvalitetsmål


-           Ha fokus på kurs og kompetanseheving av ansatte.
-           Øke trivsel hos de ansatte, gjennom inkludering og kommunikasjon.
-           Levere til avtalt tid.


HMS politikk

Det overordnede målet for vårt HMS-arbeid er å skape trivsel på arbeidsplassen og forebygge ulykker, miljø- og helseskader. Dette skal vi gjøre gjennom å ha gode rutiner, instrukser og prosedyrer. Vi skal følge lover og forskrifter. Vi skal gi grunnleggende opplæring av ressurspersoner og ledelse samt generell opplæring av alle ansatte og besøkende.
 
Vi vil jobbe med kontinuerlig forbedringer for å opprettholde ønsket standard på vårt systematiske HMS arbeid.

 

HMS mål

-           HMS møte hvert kvartal.
-           Vernerunde hvert kvartal.